สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

ความหมาย ประเภท และหน้าที่ของกายอุปกรณ์เสริม

 กายอุปกรณ์เสริมคือ

    "Externally applied device used to modify the structural and functional characteristics of the neuro-muscular and skeletal systems." (จากข้อ 2.1.2 ใน ISO 8549-1 : 1989) 

            กายอุปกรณ์เสริม (Orthosis) คือ กายอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้เพื่อเสริมการทำหน้าที่ของอวัยวะที่มีปัญหาในการทำงาน (เช่น อ่อนแรง, เจ็บปวด, เสื่อมสมรรถภาพ เป็นต้น) อาจเรียกชื่อสามัญว่า อุปกรณ์เสริม, อุปกรณ์ดาม หรือที่ประคอง (Splint หรือ Brace) ก็ได้  

ในทางกายอุปกรณ์สำหรับแขนขา หมายถึง อุปกรณ์ใดๆก็ตามภายนอกร่างกาย ที่นำมาดัดแปลงลักษณะโครงสร้างหรือการทำหน้าที่ของระบบประสาท-กล้ามเนื้อและระบบค้ำจุนร่างกาย (กระดูก-กล้ามเนื้อ) ของร่างกาย


หน้าที่ของกายอุปกรณ์เสริม

  • จำกัดการเคลื่อนไหวของอวัยวะ
  • ช่วยให้มีการเคลื่อนไหวของอวัยวะ
  • บรรเทาอาการเจ็บปวด
  • ช่วยส่งเสริมให้กระดูกที่หักติดเป็นปรกติ
  • ป้องกันภาวะแทรกซ้อนต่างๆ เช่น ข้อเคลื่อนหลุด เอ็นฉีกขาด เป็นต้น

ประเภทของกายอุปกรณ์เสริม

      • กายอุปกรณ์เสริม มักแบ่งประเภทใหญ่ๆตามอวัยวะที่ใช้เป็น 4 ประเภทได้แก่
           – กายอุปกรณ์เสริมสำหรับศีรษะ (Head orthosis)
           – กายอุปกรณ์เสริมสำหรับกระดูกสันหลัง (Spinal orthosis)
           – กายอุปกรณ์เสริมสำหรับระยางค์บน (Upper-extremity orthosis)
           – กายอุปกรณ์เสริมสำหรับระยางค์ล่าง (Lower-extremity orthosis)
           – กายอุปกรณ์เสริมสำหรับเท้า (Foot orthosis) และการดัดแปลงรองเท้า (Shoe modification) 
      • การเรียกชื่อสำหรับกายอุปกรณ์เสริมแต่ละชนิด สามารถเรียกชื่อได้หลายแบบตามแต่ละระบบมาตรฐานทางการแพทย์ โดยแบ่งเป็นกลุ่มย่อยๆตามข้อต่อที่กายอุปกรณ์เสริมพาดผ่าน ตัวอย่างเช่น

           – กายอุปกรณ์เสริมสำหรับมือ-ข้อมือ (Wrist-hand orthosis: WHO)

           – กายอุปกรณ์เสริมสำหรับเท้า-ข้อเท้า (Ankle-foot orthosis: AFO)

           – กายอุปกรณ์เสริมสำหรับกระดูกสันหลังส่วนอก-ส่วนหลัง-ส่วนกระเบนเหน็บ (Thoracolumbosacaral spinal orthosis: TLSO)
  และมักเพิ่มเติมชื่อกายอุปกรณ์เสริมแต่ละชนิดเพื่อให้จำเพาะเจาะจงไปมากกว่านี้ โดยอาจเรียกตามหน้าที่การทำงาน

 ตัวอย่างเช่น

          – ป้องกันการเหยียด (Extension-stopped)

          – ช่วยการงอ (Flexion-assisted)

          – หรือตามตำแหน่ง"ด้าน"ที่อยู่บนร่างกาย เช่น ด้านหลังมือ (Dorsal) ด้านฝ่ามือ (Volar)
  นอกจากนี้ อาจเรียกตามชื่อสามัญ ซึ่งเป็นชื่อเดิมที่มีมาก่อนจะจัดระบบ

  ตัวอย่างเช่น

         – อุปกรณ์เสริมชนิดจีเว็ตต์ เบรซ (Jewette brace)

         – อุปกรณ์เสริมชนิดไนท์เบรซ (Knight brace)

         - ยูนิเวอร์ซัล คัฟฟ์ (Universal cuff) 

Tags : กายอุปกรณ์เสริม กายอุปกรณ์เสริมคือ ประเภทของกายอุปกรณ์เสริม หน้าที่กายอุปกรณ์เสริม

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

view